• Δημιουργία δικτύου για την δημιουργία γνώσης, ειδικά μέσω της εκτέλεσης των πιλοτικών δράσεων
  • Η ενσωμάτωση της αποκτηθείσας γνώσης σε ένα εργαλείο (toolkit) για διαχειριστές στόλων και σε ένα μίγμα βέλτιστων πολιτικών για τους υπεύθυνους λήψεων αποφάσεων

  • Η δοκιμή των εργαλείων στη πράξη και για τα διάφορα είδη στόλων όπως οι στόλοι δημόσιων φορέων αλλά και ιδιωτικών εταιριών

  • Η μελέτη της αποτελεσματικότητας των εργαλείων στις πιλοτικές δράσεις για τα διάφορα είδη στόλων όπως προαναφέρθηκαν, ακολουθώντας συγκεκριμένη και τυποποιημένη μεθοδολογία για ικανό χρονικό διάστημα ώστε οι τελικές μετρήσεις να είναι αξιόπιστες.


Language (default English)
The sole responsibility for the content of this webpage lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Communities. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.