En fullständig rapport med resultaten från FLEAT hittar du här (engelska).

 
Allmänt
Det enklaste sättet att minska CO2-utsläppen från en personbilsflotta är ändra företagets resepolicy och/eller inköpspolicyn. De nyinköpta fordonen i pilotåtgärderna i FLEAT hade 10,5% lägre bränsleförbrukning än de "äldre" fordonen i flottan.
Det näst bästa alternativet är att genomföra sparsam körning för alla förare i en flotta. Kostnaden för denna åtgärd är mellan 300 € och 1.000 € per förare. Detta inkluderar tränare och förlust av mantimmar, och är oberoende av typen av fordon. De möjliga vinsterna är högre för bussar och lastbilar på grund av den högre årliga körsträckan.
För lätta fordon visar det sig att övergången från diesel till CNG-drivna bilar är ett hållbart alternativ. Extra kostnaden för ett fordon som drivs med CNG jämfört med diesel är + / -1,200 €. Detta kompenseras av en betydligt lägre bränslekostnad per körd kilometer. Återbetalningstid för en investering av ett CNG-fordon är cirka 2,1 år.
Byte från diesel till CNG för tunga fordon kräver en längre återbetalningstid (6,3 år). CNG-bussarna släpper ut 3,4% mindre CO2 än sina motsvarigheter i diesel sett ur ett livscykelperspektiv.
Andra pilotprojekt i FLEAT har övervakat bränsleförbrukningen hos elfordon (35,9 kWh/100km
à 79,2 g/km CO2), elhybrider (123-145 g/km CO2), lätta bussar (besparingar på 178g/km CO2), eko-chip trimning (besparing på 35g/km CO2 för tunga fordon) och system för optimering av bränsleinsprutning (ingen skillnad). På grund av det begränsade antalet inblandade fordon, kan inga slutsatser dras av dessa resultat.
Den sista typen av pilotprojekt var olika åtgärder rörande Mobility Management. Effekterna av dessa åtgärder var svåra att bedöma, och det faktum att de alla var olika gjorde det mycket svårt att jämföra dem med varandra. Utifrån resultaten pilotfall stod det klart att Mobility Management-åtgärder kan få vissa positiva effekter på CO2-utsläpp i offentliga och privata fordonsflottor. Speciellt i de system där ett intelligent system för att undvika resor eller där ruttplanering användes, kunde imponerande bränslebesparingar göras.
Det är viktigt att nämna att inte bara är CO2-minskningar som har uppnås, utan att man också har fått en betydande kostnadssänkning i pilotprojekten. Detta är en viktig drivkraft för företag att genomföra dessa åtgärder.


Sparsam körning

Typ av fordon

Antal fordon

Bränslereduktion

Årlig bränslebesparing/förare

CO2-minskning/år

Återbetalningstid

Lätta lastbilar

809

-6,4%

+/-200 €

-274 ton

1,6-5,2 år

Tunga Lastbilar

332

-9,4%

+/- 2.700 €

-1.923 ton

1,3-4,4 månader

Bussar

332

-7,2%

+/- 2.150 €

-1.680 ton

1,7-5,6 månader

Råd och förslag


• Högt kvalificerade utbildare som stödjer idén är en avgörande faktor;
• Cheferna ska delta i kursen för att öka de anställdas motivation;
• För bästa möjliga effekt ska utbildningen ta en hel dag. Sparsam körning kan inte läras ordentligt på en timme;
• Utbildningar i sparsam körning bör inte kombineras med träning i säker körning eftersom förarna då inte fokuserar på den ganska ”tråkiga” lektionen i sparsam körning utan mer på sladdningsövningar och andra praktiska moment;
• Efter utbildningen i sparsam körning bör organisationen fortsätta me  aktiviteter inom sparsam körning, t.ex. nyhetsbrev, tips om sparsam körning eller tävlingar;
• Det är mycket viktigt att övervaka effekterna för att visa att pengarna var väl spenderade;
• Incitament för anställda (pengar eller andra förmåner) är viktiga så att de anställda åtminstone får en symbolisk del i kostnadsbesparingarna;
• Nyinköpta fordon skall vara försedda med teknik för mätning av bränsleförbrukning.  

Fordonsteknik

Typ av fordon

Antal fordon

Bränslereduktion

Årlig bränslebesparing/förare

CO2-minskning/år

Återbetalningstid

Resepolicy/inköpspolicy, personbilar

428

-10,5%

+/- 300 €

-287 ton

0 år

Light Duty CN
Lätta lastbilar med gasdrift

65

-51%[1]

+/- 580 €

-30 ton

2,1 år

Tunga lastbilar med gasdrift

8

-35%[2]

+/- 4745 €

-17 ton

6,3 år

Råd och förslag 


• Börja med att göra en inventering av olika tillgängliga fordonstekniker i ditt land (som erbjuds av pålitliga tillverkare);
• För fordon som kör på alternativa bränslen (t.ex. biobränslen eller CNG), se till att bränslet är allmänt tillgängligt;
• För fordon med alternativa drivlinor, se till att nödvändig utrustning finns tillgänglig i ditt land (t.ex. offentliga eller privata tankställen för eldrivna fordon);
• Se till att den alternativa fordonstekniken är lämpad för de behov som man har av fordonet (t.ex. räckvidd, hastighet, tankningstid, ...);
• Beprövad alternativ fordonsteknik: LPG-fordon, CNG-fordon (naturgas eller biogas), biobränsle fordon, elektriska fordon, hybridfordon

 • Fordonsteknik som finns på "vanliga" fordon för att minska miljöpåverkan: partikelfilter för dieseldrivna fordon, direktinsprutning (2: a generationen) för bensindrivna fordon, energieffektiva däck, varvtalsräknare (GSI) (stimulerar sparsam körning) som erbjuds av ett fåtal tillverkare, Start-Stopp (ingen tomgång) erbjuds av ett fåtal återförsäljare, anpassningar för att förbättra aerodynamiken;
• Vissa (eller alla) av dessa tekniker kombineras i vissa "gröna" modeller från tillverkare: Volkswagen Blue Motion, BMW Efficient Dynamics, Ford Econetic, ...
• "Vanliga” tunga fordon: ju högre Europa-standard, desto miljövänligare är fordonet (det är väldigt svårt att få tag på uppgifter om bränsleeffektivitet för tunga fordon);
• Alternativa tunga fordon: fordon som drivs med CNG och biobränslen (modifierade dieselmotorer);
• Översikter finns på: www.procura-fleets.eu (CNG-fordon) - www.best-europe.org (etanolfordon) www.avere.org (el- och hybridfordon).

Mobility Management

Råd och förslag


• Ett bra tillfälle att etablera Mobility Management i en organisation är i samband med förändringar/utveckling (t.ex. omlokalisering, fusion ...);
• Stora vägarbeten och avstängda vägar kan vara idealiska för att skapa möjligheter att prova alternativa transportsätt. De alternativ som erbjuds måste ha hög kvalitet och vara så enkelt som möjligt att använda;
• Kunskap är makt. En nulägesanalys är grunden för varje Mobility Management process. Undersök mönster för rörlighet, sammanhang, styrkor och svagheter i omgivningarna, behov och önskemål från personal och/eller besökare;
• Kvantitativa uppgifter om dagsläget gör det lättare att bedöma eventuella effekter på följande;
• Definiera mål innan några åtgärder påbörjas. Målen bör följa SMART-kriterierna (de ska vara specifika, accepterade, realistiska och tidssatta).
• Åtgärderna kan delas in i två kategorier: de som minskar behovet av att resa alls (t.ex. telekonferenser istället för affärsresor), samt de som försöker minska användningen av bilar. Den senare kategorin kan vidare delas in i de åtgärder som ger incitament till att använda alternativ till bilar, och de som fungerar som ett hinder för användningen av bilar;
• Det är avgörande att ha stöd på chefsnivå. Utan detta stöd kan vissa initiativ vara genomförbara, men Mobility Management kommer inte att få någon större genomslagskraft inom en organisation. Att ha en person som övervakar hela processen kan vara värdefull;
• Definiera roller och ansvar för personal, ledande befattningshavare och andra deltagare såsom kollektivtrafikföretag, kommuner, etc. Gör en överenskommelse om vem som ska delta dagligen eller regelbundet, samt vilka som bara behöver känna till grunden. En styrgrupp kan vara en bra struktur för att nå målen;

• Kommunikation är viktigt. Gör en inventering av bästa möjliga informationskanaler för olika målgrupper. Enkelriktad information fungerar i vissa fall, men det rekommenderas att vara så öppen som möjligt för att nå alla berörda parter;
• När åtgärderna påbörjas kan samma kriterier som för att definiera mål användas. Det är viktigt att effekterna kan mätas;
• Belöningar fungerar i allmänhet bättre än straff. Om alla mjuka åtgärder misslyckas, använd en ”hård” åtgärd för att stödja den mjuka åtgärder (t.ex. system för samåkning som får stöd av ett betalparkeringssystem);
• Det är viktigt att vara flexibel i ditt val av åtgärder och att uppmärksamma eventuella förändringar i omständigheterna, så att åtgärderna kan anpassas efter de nya förhållandena;
• Kommunicera resultat och belöna de som uppnår resultaten.

________________________________________
[1] Kostnader Diesel: 1,2 € / L | Kostnad för CNG: 0,7 € / kg
[2] Kostnaderna för Diesel: 1,2 € / L | Kostnad för CNG: 0,7 € / kg

 

 

 

 

 

 Language (default English)
The sole responsibility for the content of this webpage lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Communities. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.