• Οι δράσεις διαχείρισης (WP1) εγγυώνται την ποιοτική παράδοση των αποτελεσμάτων του FLEAT και εξασφαλίζουν την σωστή επικοινωνία μεταξύ της IEEA και των διαφόρων εμπλεκομένων.

  • Οι δράσεις δικτύωσης (WP2) θα υποστηρίξουν τα διάφορα στάδια του FLEAT ενώ θα συσχετίσει το έργο με τους διάφορες συμμετέχοντες

  • Σε πρώτη φάση (WP3) θα συγκεντρωθούν τα επικρατέστερα εργαλεία, είδη εξοπλισμού και γενικά πληροφορίες για την ενεργειακή διαχείριση των στόλων σήμερα.

  • Το ολοκληρωμένο πακέτο εργαλείων (toolkit) θα δοκιμαστεί (WP4) μέσω των διάφορων πιλοτικών δράσεων που θα γίνουν στους διάφορους τύπους στόλων οχημάτων.

  • Το (WP5) περιλαμβάνει την παρακολούθηση των πιλοτικών δράσεων ώστε να εξαχθούν οι διάφορες επιπτώσεις – αποτελέσματα. Προς αυτή τη κατεύθυνση, θα δημιουργηθεί συγκεκριμένη διαδικασία παρακολούθησης των επιπτώσεων.

  • Στο τελικό στάδιο του FLEAT, τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν στους κύριους αποδέκτες – ενδιαφερόμενους δηλαδή τους λήπτες κεντρικών αποφάσεων και διαχειριστές στόλων οχημάτων (WP6-7)Language (default English)
The sole responsibility for the content of this webpage lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Communities. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.